OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA

V mesecu marcu smo začeli postopek izbire obveznih izbirnih predmetov za          naslednje šolsko leto. Z načinom izbire in z obveznimi izbirnimi predmeti smo      seznanili starše in učence 6. razredov ter učence 7. in 8. razreda.

V zadnjem VIO učenci izberejo obvezne izbirne predmete. Predmetnik zajema dva sklopa izbirnih predmetov: družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični.   Glede na izvajanje lahko učenci izbirajo triletne (lahko tudi krajše), enoletne – vezane na razred in enoletne predmete.

Učenci morajo izbrati dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Večina predmetov se izvaja eno uro na teden, razen tujega jezika, ki se izvaja dve uri. Ob obveznih izbirnih predmetih šola ponuja tudi neobvezni izbirni predmet nemščina, ki učencem omogoča, da si lahko zraven učenja tujega jezika izberejo še dve uri obveznih izbirnih predmetov.

Učenec si naj izbere predmete, ki ga zanimajo, upošteva svoje sposobnosti in     bodočo poklicno usmerjenost.

Ko se učenec odloči, da bo obiskoval določene izbirne predmete, mora biti obvezno prisoten pri pouku le-teh. Vsaka odsotnost bo zabeležena v dnevnik in jo je potrebno opravičiti z opravičilom.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko.  Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujejo dokazilo o vpisu         najkasneje do 15. septembra.

Za večino učencev bomo prijavo izvedli preko eAsistenta, za učence, pri katerih   starši nimajo možnosti prijave preko eAsistenta, pa s prijavnico, ki jo dobijo pri      svetovalni delavki Kseniji Samojlenko.

Prijava je že možna. Svetujemo vam, da preberete predstavitve predmetov in otroku svetujete, da se odloči za obvezne izbirne predmete, ki so ga najbolj navdušili in za katere veste, da bo z obiskovanjem le-teh, najbolj razvijal svoja nagnjenja in      potenciale.

Podrobnosti prijave so napisane na prijavi za obvezne izbirne predmete.

NEMŠČINA

Izbirni predmet se izvaja dve uri na teden in je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda.

Znanje nemščine je tisto, kar nam omogoči spoznavanje novih prijateljev, sprejem v dobro plačano službo, prijetno preživljanje prostega časa ob nakupih v nemških trgovinah … Z znanjem nemščine pokažemo, da sledimo sodobnim trendom življenja, kjer je pomembno, da poznamo tudi jezik ter kulturo sosednjih držav. Učenje nemščine ni samo učenje, ampak tudi spoznavanje s kulturo ter naravnimi in kulturnimi znamenitostmi držav Avstrije, Nemčije in Švice. Skozi učenje besed, poslušanje in gledanje, branje ter tvorjenje pisnih besedil ter kratkih dvogovorov pri tem predmetu dosežemo prav to.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

HRVAŠČINA

»Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš.«

Pri predmetu hrvaščina bomo razvijali potrebo po jezikovnem sporazumevanju, z razvijanjem jezikovnih zmožnosti bomo razvijali samozavest učencev pri rabi hrvaščine v vseh oblikah jezikovne dejavnosti. Učenci bodo pridobivali osnovno jezikovno znanje, jezikovno kulturo in sposobnost za rabo hrvaščine. Spoznali bodo sistem hrvaškega knjižnega jezika in se opremili z znanjem, književno kulturo in informacijami o hrvaški kulturni dediščini.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

POSKUSI V KEMIJI, KEMIJA V ŽIVLJENJU

Izbirna predmeta poskusi v kemiji in kemija v življenju ponujata učencem eksperimentalne veščine za dokazovanje kemijskih procesov v šolskem laboratoriju in v svojem okolju.

Namenjen je učencem 8. razreda (POSKUSI V KEMIJI) in 9. razreda (KEMIJA V ŽIVLJENJU).

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet, si preko raziskovalnega eksperimentalnega dela in dokazovanja bogatijo in širijo svoja kemijska znanja, s katerim tudi lažje in učinkoviteje dosegajo zadovoljive rezultate pri pouku kemije in tekmovanju iz kemije.

Če si naravoslovec in rad delaš eksperimente, sta to predmeta, ki ti bosta zagotovo všeč.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

FILOZOFIJA ZA OTROKE

Filozofija za otroke je izbirni predmet, ki je dostopen vsakomur. Obsega 35 ur letno, to je 1 ura na teden. Obiskuje ga lahko vsak, ki je radoveden, ustvarjalen, komunikativen, razmišlja s svojo glavo in se sprašuje o sebi in svetu okrog sebe. Delo temelji predvsem na debati, pogovoru, igri vlog in podobno. Skupina raziskuje problem (na podlagi zgodbe iz življenja izmišljenih likov) in ob tem se posameznik navaja na izražanje svojega mnenja, na utemeljevanje, sprejemanje mnenja drugih … Nekatere teme, o katerih bo tekla beseda, so čustva, predsodki, domišljija, samospoštovanje, razumevanje drugačnosti, pomen resnice, spoznavanje sebe, odnosi z drugimi. A to je le delček vsebin, ki se lahko prilagodijo tudi glede na želje in interese članov, ki se za obiskovanje predmeta odločijo. Edini pogoj za vpis k predmetu je želja po razmišljanju s svojo glavo.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

ČEBELARSTVO

Spoznali bodo življenje čebel kot živalske vrste, ki se je razvila že v pradavnini. Ko bodo opazovali čebele, bodo spoznavali njihovo življenje, razvoj in člane čebelje družine. Naučili se bodo oskrbovati čebele, jim odvzemati njihove pridelke in jih pravilno uporabljati. Dojeli bodo pomen čebel za razvoj nekaterih vrst rastlinstva in človeka ter spoznali probleme, ki jih čebelarjem povzročajo zajedavci, plenilci in bolezni. Čebele se branijo pred vsiljivci s pikom. Njihov strup je za ljudi, ki so nanj alergični, lahko zelo škodljiv. Zato bodo učitelji učence učili, kako se zavarujejo, ko delajo pri čebelah, in kako morajo ravnati, če jih čebele opikajo. Seznanili se bodo z dolgoletno tradicijo gojenja čebel v naših krajih kot pridobitno dejavnostjo, obenem pa tudi s čebelarstvom kot delom naše kulturne in naravne dediščine.

Teoretske osnove vsebin se prepletajo z metodami neposrednega opazovanja in praktičnega dela, ki omogočajo učencem aktivno pridobivanje znanja in vzpostavljanje neposrednega stika z živimi bitji v naravi. Pri tem učenci utrjujejo, pridobivajo in poglabljajo temeljno znanje o živem svetu, predvsem o čebelah, ter dogajanjih v okolju, kar je pomembno za razumevanje ekoloških zakonitosti in tudi okoljevarstvene problematike. S pomočjo usvojenega znanja in pridobljenega razumevanja ekoloških zakonitosti si učenci izoblikujejo pozitiven odnos do narave in se zavedo potrebe po ekološko ustreznem ravnanju z okoljem in po njegovem varovanju.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

MATEMATIČNE DELAVNICE 7, 8 IN 9

Pri matematičnih delavnicah izmenjujemo ideje in razumevanje matematike med učenci in učitelji.

Matematična znanja poglabljamo v smereh uporabe matematike v vsakdanjem življenju, zato je tudi delo in ocenjevanje povsem drugačno kot pri pouku matematike. Delo temelji na igranju, risanju, tlakovanju, modeliranju, kombiniranju, raziskovanju, izkušnjah … V matematične delavnice vpeljujemo uporabo računalnikov kot pripomoček za iskanje informacij, logično mišljenje in prostorsko predstavo.

Če želiš matematiko spoznati na drugačen, igriv način, se pridruži eni od matematičnih delavnic.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

RETORIKA

Retorika ali govorništvo pomeni spretnost govorjenja, zlasti v javnosti. In kdo si ne želi tako spregovoriti, da bi ga ljudje razumeli in upoštevali? Izbirni predmet retorika, ki je namenjen samo devetošolcem, ima namen učence seznaniti ne le s pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč tudi s tehnikami, dejavniki in oblikami uspešnega prepričevanja, z vsestranskim obvladovanjem govorne situacije, z razlikovanjem med dobrimi in slabimi argumenti in še čim drugim, kar nam omogoča uspešno sporazumevanje tako pri izobraževanju (pomislimo na govorne nastope v šoli!), kakor tudi na vseh drugih področjih družabnega in zasebnega življenja.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

VZGOJA ZA MEDIJE – TISK

Mediji (tisk, televizija, radio, splet) nas dnevno obkrožajo in nam velikokrat vsiljujejo tudi vsebine, ki jih pravzaprav nočemo. Kaj pa če ustvarimo svoj lastni časopis, kjer bo pisalo samo tisto, kar nas zares zanima? Predmet vzgoja za medije – tisk nas seznanja tudi z drugimi mediji, poudarek pa je na tiskanih. Učenci spoznavate različne načine in oblike sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografijo, video, film, glasbo, internet. Učili pa se boste tudi razlikovati med pravim, objektivnim novinarskim sporočanjem ter oglaševanjem (reklamo). Ob koncu leta pa bomo skupaj izdali čisto pravi časopis.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

 

ŠPORT – IZBRANI ŠPORT IN ŠPORT ZA SPROSTITEV

Program izbirnih predmetov dopolnjuje osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljata obogateno celoto. Šola lahko učencem ponudi tri enoletne predmete: ŠPORT ZA ZDRAVJE, IZBRANI ŠPORT in ŠPORT ZA SPROSTITEV. Namen enoletnih predmetov ŠPORT ZA ZDRAVJE in ŠPORT ZA SPROSTITEV je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. Vsebine in izpeljava izbirnih predmetov omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve. Namen enoletnega predmeta izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo še pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje. Šola ponudi enega od športov osnovnega programa (atletiko, gimnastiko z ritmično izraznostjo, ples, košarko, odbojko, rokomet, nogomet ali plavanje).

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

GLEDALIŠKI KLUB

Gledališki klub je izbirni predmet, ki izhaja iz dramske vzgoje pri pouku književnosti, vendar je dopolnjen z novimi vsebinami in besedili. Pri predmetu se bodo učenci srečali z ustvarjalnimi gledališkimi dejavnostmi in s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih. Učenci bodo spoznavali značilnosti drame in gledališča z aktivno gledališko vzgojo učencev. V klubu se bodo prepletale recepcijske, ustvarjalne in razlagalno-raziskovalne dejavnosti.

Med drugim bodo učenci pridobivali bralno in gledališko kulturo, si oblikovali stališča za prepoznavanje kakovostne predstave, razvijali zanimanje za gledališke in lutkovne predstave, samostojno ustvarjali besedila in manjše predstave, pretvarjali literarna besedila v dramska, sproščeno improvizirali, si ogledali predstavo, spoznavali glavne prvine gledališkega dogodka, oblikovali predloge za radijsko igro ali za film in nastopali na odru.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

VERSTVA IN ETIKA

Predmet se lahko poučuje v 7., 8. in 9. razredu, zato je razdeljen na tri dele:

 1. Spoznavanje različnih verstev sveta
 2. Verska kultura
 3. Odgovorna dejavnost

Predmet nudi učencem možnost, da razširijo, poglobijo in problematizirajo znanja, ki ga o verstvih dobijo pri obveznih predmetih. Učenci spoznajo vlogo verstev pri oblikovanju  različnih civilizacij, posebej krščanstva, pri razvoju evropske kulture. Usposobijo se za kritični odnos do negativnih pojavov v zvezi z religijo, kot so nespoštovanje enakopravnosti pripadnikov različnih religij, verujočih in neverujočih, nestrpnost, fanatizem. Predmet učence uči o etični naravnanosti kot vodilu za medčloveške odnose in pri reševanju življenjskih vprašanj.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

TURISTIČNA VZGOJA

je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda. Izvaja se eno uro na teden, skupaj v šolskem letu 35 ur.

Namenjen je učencem, ki imajo radi gibanje, izletništvo, potovanja. Povsod, kjer so, najdejo nekaj zanimivega, od kulturnih znamenitosti do neokrnjene narave.

Učenci turizem spoznajo kot vse bolj pomembno gospodarsko panogo v Sloveniji, ki med drugim ponuja veliko možnosti zaposlovanja.

Načrtujemo obisk hotela, turistične agencije, vodenje turistov v času Vidovih dni in sodelovanje pri aktivnostih šole, ki so vezane na sprejem gostov.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

ŠAHOVSKO KOMBINIRANJE

Šah je analitično-strateška miselna igra in posebno področje kulturne dediščine človeške civilizacije. Lahko ga izberejo učenci 7., 8. in 9. razreda.

CILJ PREDMETA

Spoznavanje, razumevanje, uporabljanje in vrednotenje:

 • temeljnih vsebin šahovske igre in osnov šahovske teorije;
 • šahovskega jezika in osnovnih znanj, veščin, postopkov ter navad šahovskega igranja in izpopolnjevanja;
 • osnovnih znanj za estetsko in vsebinsko vrednotenje šahovskih partijskih ter analitičnih stvaritev in komponiranih šahovskih skladb;
 • osnov in vrednot kraljevske igre ter klasične šahovske kulture, njene etike, vključno z etiko tekmovalnih sistemov.

Učenci spoznajo, da ukvarjanje s šahom zahteva zdrav način življenja, dobro telesno pripravljenost, redno športno-gibalno dejavnost.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Izbirni predmet varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vsebuje učni načrt za obravnavo vsebin o varstvu pred nesrečami v 7. ali 8. razredu v obsegu 35 ur ter v 9. razredu v obsegu 32 ur. Učenec lahko obiskuje izbirni predmet le eno leto.

Cilji in vsebine predmeta se povezujejo z vsebinami, ki jih učenci obravnavajo pri obveznih predmetih od 1. do 9. razreda in zunajšolskih dejavnostih. Učni načrt je zasnovan tako, da učenci pri izbirnem predmetu razširjajo in poglabljajo svoje znanje. Vsebine predmeta so naravnane na pridobivanje temeljnega znanja učencev o:

 • pojavu naravnih in drugih nesreč kot stalnem spremljevalcu človeštva;
 • dejavnem odnosu človeštva do nesreč;
 • vlogi sodobne družbe, načinu življenja, odnosu do okolja in njihovem vplivu na nastanek nesreč;
 • ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč;
 • ukrepih za preprečevanje nesreč in ukrepanju pred nesrečami, med njimi in po njih;
 • pomenu prostovoljstva in delu reševalnih služb.
Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

RAČUNALNIŠTVO -– UREJANJE BESEDIL

Učenci se seznanijo z metodami in tehnikami za sistematično izdelavo računalniških besedil, kjer se naučijo uporabljati urejevalnik besedil in znajo besedilo tudi izdelati. Ob tem razvijajo spretnosti pridobivanja in organiziranja gradiv ter utrdijo temeljno znanje v uporabi osebnega računalnika. Pri predmetu se tudi seznanijo s sestavo računalnika in delovanjem elektronske pošte ter varnosti na internetu.

Uporaba računalnika je v današnjem času nuja že v vseh poklicih, tudi učencem pri učenju in izdelavi izdelkov je lahko v veliko pomoč. Urejanje besedil z računalnikom je prvi predmet v skupini izbirnih predmetov za računalništvo, s katerimi skušamo učence usmeriti v praktično, koristno in samostojno uporabo računalnika.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA

je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri izbirnem predmetu računalništvo – urejanje besedil. Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, zvoka in animacije.

Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, lahko učenci uporabijo pri izdelavi računalniških predstavitev pri drugih predmetih ter predstavitvah najrazličnejših projektov, ki jih na šoli ne manjka.

Vsak učenec oz. skupina učencev si izbere temo iz področja, ki jih zanima, in izdela računalniško predstavitev, ki jo nato predstavijo pred razredom. Proti koncu leta si pogledamo še Excel, kjer se naučimo osnov dela s preglednicami in se prvič srečamo z logiko programiranja.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Predmet, pri katerem učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja o računalništvu.

Sodobni človek potrebuje internet. V njem so podatki, ki jih potrebuje za spoznavanje in razumevanje realnosti. Vendar podatki tja niso prišli sami po sebi. Nekdo jih je vanj vpletel. Znanje, kako to storiti čim bolj učinkovito in estetsko, postaja vedno pomembnejše.

Vsak učenec dobi svoj elektronski naslov in prostor na strežniku – za objavo svoje lastne spletne predstavitve.

Poudarek predmeta je na izdelavi spletnega sestavka iz področja, ki učenca zanima. Spletni sestavek se bo objavil na spletni strani. Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, lahko učenci uporabijo pri izdelavi najrazličnejših spletnih strani.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

LIKOVNO SNOVANJE

Izbirni predmet likovno snovanje je s svojimi vzgojno-izobraževalnimi nalogami pomemben dejavnik, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost. Namenjen je učencem 7., 8. in 9. razreda (likovno snovanje 1, likovno snovanje 2, likovno snovanje 3), ki radi ustvarjajo na likovnih področjih risanja, slikanja, kiparstva, fotografije ipd.

Na kognitivni ravni razgrajuje vidni svet, na izrazni pa ga likovno oblikuje. Z likovnim prakticiranjem učenci poglabljajo razumevanje prostora, izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote.

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec pridobiva in poglablja glede na svoje zmogljivosti. Povezujejo se tudi s pojmi v vsebinah rednega predmeta likovna umetnost in drugih predmetnih področij.

Celotna dejavnost predmeta temelji na zagotavljanju materialnih in konceptualnih možnosti za razvoj učenčeve likovne ustvarjalnosti.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

NAČINI PREHRANJEVANJA

Pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja učenci spoznavajo pomen varne, varovalne in zdrave prehrane za ohranjanje zdravja. Spoznavajo različne načine priprave hrane ter razvijajo ustvarjalnost. Izmenjujejo in ocenjujejo kuharske recepte ter jih uporabljajo pri pripravi hrane. Pri degustiranju se navajajo na kulturno serviranje in uživanje hrane.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Pri izbirnem predmetu sodobna priprava hrane se učenci poučujejo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Poudarek je na pripravi zdrave hrane. Učenci izbirajo živila, potrebna za pripravo takšne hrane, seznanijo se z energetskimi vrednostmi in hranilnimi snovmi, ki so v živilih, ter izmenjujejo kuharske recepte. Živila pripravijo, servirajo, degustirajo in se navajajo na kulturno uživanje hrane.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

Predmet je enoleten, njegov obseg znaša 35 ur, izberejo pa ga lahko učenci 8. razreda.
Izbirni predmet ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta geografije. Poudarek predmeta je na spoznavanju odnosa med človekom in naravo ter odvisnost človeka od nje. Učenci podrobneje spoznavajo življenje človeka na različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas. Učenci lahko predmet obiskujejo 1 leto.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

Izbirni predmet raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja je  namenjen učencem 9. razreda. Predmet je enoleten, njegov obseg znaša 35 ur letno.

Kaj je izbirni predmet raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja? V 9. razredu se učenci pri rednem pouku geografije seznanijo s Slovenijo kot svojo domovino, pri izbirnem predmetu raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja pa raziskujejo domači kraj in spoznavajo posebnosti življenja v njem, predvsem glede na varstvo okolja. Vsebine se povezujejo z vsebinami geografije kot obveznega predmeta, jih razširjajo, poglabljajo ter konkretizirajo. V okviru izbirnega predmeta bomo na različne načine spoznavali življenje v domačem kraju in njegovi ožji ter širši okolici. Preučevali bomo naravnogeografske poteze (kamnine, prsti, rastlinstvo, podnebje, vodovje …) in družbenogeografske poteze (gospodarstvo, prebivalstvo, oskrba, promet …) našega okoliša. Do novih spoznanj bomo prišli predvsem s terenskim delom in raziskovalnim pristopom, npr. šteli bomo promet, kartirali okolico šole, anketirali lokalno prebivalstvo, merili temperaturo zraka, spoznavali lokalne običaje …

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU

Izbirni predmet je enoleten, v obsegu 35 ur, in je namenjen  učencem 7., 8. in 9. razreda.

Izbirni predmet se povezuje s predmetoma naravoslovje v 7. razredu in biologija v 8. in 9. razredu osnovne šole. Je nadgradnja biologiji in spada v naravoslovno področje.

Pri izbirnem predmetu organizmi v naravnem in umetnem okolju učenci spoznajo življenjske potrebe živih bitij in tako bolje povežejo abiotske ter biotske dejavnike. Spoznajo, da je lahko vsako rušenje ravnotežja v naravi – vnos različnih snovi, tujih organizmov, pomanjkanje vode, spremembe temperaturnega režima itd., usodno za preživetje organizmov. Ta spoznanja pridobivajo z aktivnim delom, torej z izkušnjo.

Ob gojenju organizmov se zavedo, da so živa bitja, ki smo jih vzeli v oskrbo, odvisna od nas, zato moramo biti pri gojenju in vzdrževanju izjemno odgovorni. Ob tem naj bi se naučili odgovornega ravnanja z vsemi živimi bitji – tudi hišnimi ljubljenčki, rastlinami v svojem stanovanju, pa tudi s svojimi vrstniki, prijatelji, znanci. Svoje odgovorno ravnanje naj bi zavestno usvojili tudi kot nujnost pri varovanju življenjskega okolja.

Izbirnemu predmetu daje težo zlasti bližina krajinskega parka Šturmovci, ki velja za biotsko pestro območje, zato ni dvoma, da prav tukaj prebiva veliko zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. Krajinski park je znan tudi po različnih raziskovalnih dejavnostih, zato bomo učencem približati tamkajšnje žive organizme ter njihove odnose z neživo naravo. Ob tem bomo tudi aktualizirali koristno sonaravno sodelovanje človeka in potencialne razvojne možnosti. Učenci bodo kritično razmišljali o perečem problemu mikroplastike in ostalih onesnaževal v parku ter naši neposredni bližini. Prav tako se bodo lahko vključevali v raziskovalne dejavnosti s področja naravoslovja in sodelovali na naravoslovnih terenih.

KMETIJSKO GOSPODARSTVO

Namen predmeta je spoznavanje kmetijstva kot gospodarske panoge, ki je izpostavljena dinamičnim spremembam, vzgoja in razvoj pozitivnega načina sprejemanja kmetijstva z utrjevanjem zavesti o široki vlogi te dejavnosti v slovenskem prostoru, ob tem pa učencu omogoča spoznavanje osnov kmetijske pridelave. Poseben pomen imata izobraževanje učencev o pridelavi zdrave hrane ob sočasnem varovanju okolja in usposabljanje za varovanje pred kmetijskimi nezgodami ali nesrečami ter ukrepanju ob le-teh. Predmet razvija praktične spretnosti, veščine in dejavnosti na polju, vrtu, sadovnjaku, travniku, vinogradu, skladišču, gozdu, čebelnjaku ipd.  ter pri učencih vzbuja interes za kasnejši poklic.

Izbirni predmet razvija:

 • problemski pouk, ki vsebuje reševanje resničnih problemov podeželja, kraja in konkretnih kmetij;
 • terensko delo;
 • vaje na šolskih vrtovih, sadovnjakih, vinogradih, gozdovih in parkih ali hlevih;
 • obdelovanje šolskega vrta ali oskrbovanje sadovnjaka, vinograda, gospodarjenje z gozdom;
 • projektno učno delo, ki vsebuje vse faze: od ideje, zasnove, izpeljave, zaključka in predstavitve širšemu okolju;
 • igro vlog, kjer se pokažejo različni interesi (npr. direktor zadruge – kmet – krajan – župan ali stari kmet – mladi kmet);
 • simulacije možnih procesov ali posledic v kmetijstvu.
Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

LOGIKA 1, 2 in 3

Si radoveden učenec? Te zanimajo matematični orehi? Se rad spoprimeš z logičnimi nalogami?

Če si odgovoril pritrdilno, potem je izbirni predmet logika kot nalašč zate. V okviru logike učenci rešujejo zanimive logične naloge, se naučijo logično razmišljati, natančno izražati in argumentirano utemeljevati.

Nove vsebine spoznavajo predvsem na praktičnih primerih in preko nalog. Ker bo naše delo skupinsko in bo temeljilo na medsebojnem komuniciranju, bo tudi zabavno. Delo bomo popestrili z uporabo računalnika.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

DALJNOGLEDI IN PLANETI

Pri izbirnem predmetu daljnogledi in planeti boste učenci spoznavali daljnoglede in teleskope ter naše osončje. S teleskopom in daljnogledi boste opazovali planete in njihove lune, na podlagi opazovanj nočnega neba določali lego planetov in risali spreminjanje njihovega položaja na zvezdni karti.

Pouk bo izveden tudi v večernih in nočnih urah.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

OBDELAVA GRADIV – LES

Je enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur v šolskem letu. Obiskujejo ga lahko učenci 7., 8. ali 9. razreda

Kratek opis: pri izbirnem predmetu OBDELAVA GRADIV – LES učenci izdelujejo izdelke iz lesa po predloženem načrtu, po sestavni in delavniški risbi. Učenci za vsak izdelek napišejo tehnološki list. Naučijo se obdelovati les in lesne polizdelke z ročnim orodjem in obdelovalnimi stroji. Znajo optimalno izkoristiti material. Pri delu znajo uporabljati zaščitna sredstva in organizirati svoje delo. Znajo pripraviti in pospraviti svoje delovno mesto. Na koncu šolskega leta samostojno narišejo in napišejo tehnično in tehnološko dokumentacijo za svoj izdelek iz lesa in ga izdelajo.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI

Je enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur v šolskem letu. Obiskujejo ga lahko učenci 7., 8. ali 9. razreda

Kratek opis: pri izbirnem predmetu OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI učenci izdelujejo izdelke iz različnih umetnih snovi po predloženem načrtu, po sestavni in delavniški risbi. Učenci za vsak izdelek napišejo tehnološki list. Naučijo se obdelovati različne umetne snovi z ročnim orodjem in obdelovalnimi stroji. Znajo optimalno izkoristiti material. Pri delu znajo uporabljati zaščitna sredstva in organizirati svoje delo. Znajo pripraviti in pospraviti svoje delovno mesto. Na koncu šolskega leta samostojno narišejo in napišejo tehnično in tehnološko dokumentacijo za svoj izdelek iz umetne snovi in ga izdelajo.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

OBDELAVA GRADIV – KOVINE

Je enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur v šolskem letu. Obiskujejo ga lahko učenci 7., 8. ali 9. razreda

Kratek opis:  pri izbirnem predmetu OBDELAVA GRADIV – KOVINE učenci izdelujejo izdelke iz različnih kovin po predloženem načrtu, po sestavni in delavniški risbi. Pri nekaterih izdelkih dodajo tudi druge materiale. Učenci za vsak izdelek napišejo tehnološki list. Naučijo se obdelovati različne kovine z ročnim orodjem in obdelovalnimi stroji. Znajo optimalno izkoristiti material. Pri delu znajo uporabljati zaščitna sredstva in organizirati svoje delo. Znajo pripraviti in pospraviti svoje delovno mesto. Samostojno narišejo in napišejo tehnično in tehnološko dokumentacijo za svoj izdelek iz kovine in ga izdelajo. Ogledali si bomo tudi obdelavo kovin v proizvodnji ali pri obrtniku.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

ROBOTIKA V TEHNIKI

Je enoletni izbirni predmet v obsegu 35 ur v šolskem letu. Obiskujejo ga lahko učenci  8. ali 9. razreda.

V ospredju je konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom na specifičnih značilnostih robotike. Predmet je naravnan interdisciplinarno. Učenci spoznavajo in povezujejo vsebine različnih področij, prevladujejo pa geometrija, strojni elementi, elektronika, računalništvo in tehnologija.

Nekaj vtisov učencev:

Robotika je izbirni predmet pri katerem se učimo osnovne robotike. Naučimo se spajkat in sestavimo svojega robota. V okviru programa je, da gremo v Šolski center Ptuj in pogledamo kako delajo robote tam. Pri robotiki se veliko naučimo in ga priporočam za izbirni predmet.
Žan Milošič

Pri robotiki je zanimivo, saj smo se na začetku, učili kako spajkati stvari na elektronsko vezje. Učili smo se tudi kaj katera stvar na vezju pomeni. V  paru smo naredili dva solarna robota in pričeli delati robo sleda. Robotika mi je zelo zanimiva saj tudi ugotavljamo, kaj katere stvari delajo v robotu. Spoznal sem še veliko robotov, kako delujejo, kaj je potrebno da se premika, kako prepozna oviro. Spoznal sem pa tudi nekatere sestavne dele robota, ki jih še prej nisem videl. Robotika je predmet pri katerem sestavljamo robote. No skratka delali smo že dva robota. Pri predmetu je odlično.
Tim Čuš

Pri tem predmetu se boste učili o sestavi različnih robotov in še zgradili jih boste. Vsak je zgradil dva robota. Prvega smo vsi zgradili enakega, drugega pa smo se odločili za kakšnega bomo zgradili. Pred tem pa smo se še morali naučiti, kaj je spajkanje. Robotika je zelo zabavna  upam da se še boš ti pridružil.
Luka Pernek

 

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO

Je enoletni tehnični izbirni predmet v obsegu 35 ur v šolskem letu. Obiskujejo ga lahko učenci  8. ali 9. razreda.

Učencem naj bi dal predstavo, kaj se za naslovom skriva, in tako olajšal poznejšo odločitev o izbiri poklica. Predmet je namenjen predvsem motivaciji učencev za nadaljnje izobraževanje na področju elektronike in njene uporabe. V obdobju zadnjih pet let osnovne šole so učenci najbolj odprti za zvedavo raziskovanje okoliškega sveta in poseganje vanj. Elektronika je področje, ki nudi za to mnoge možnosti. Učenci se srečujejo s problemi in iščejo odgovore zanje.

Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

ANSAMBELSKA IGRA

Temeljni namen glasbenega izbirnega predmeta je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Omogoča ustvarjalnost in raziskovanje, kar spodbuja in navaja na trajno sodelovanje v glasbeni kulturi. Predmeti so zasnovani po načelu individualizacije, tako da v njih lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami.

Učenci:

 • poustvarjajo vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumentalne vsebine;
 • izbirajo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih;
 • navajajo se na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih zamisli;
 • izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim oblikovanjem –  komponiranjem ter izvajanjem v razredu in javno;
 • predstavljajo svoje poustvarjalne in ustvarjalne dosežke.
Do učnega načrta lahko dostopate s pritiskom na povezavo:

 

Morda vam bo všeč tudi...