Informacije o šoli

OSNOVNA ŠOLA VIDEM
Videm pri Ptuju 47
2284 Videm pri Ptuju
tel.: 02-761-94-10
fax.: 02-761-94-11

VIZIJA, POSLANSTVO

Vsaka organizacija potrebuje za uspešno delo svojo vizijo – odprto, spontano, ustvarjalno in realno. Pomembno vlogo v viziji ima tudi kraj s svojimi značilnostmi in tradicijo, ki jo je treba negovati, hkrati pa biti pogumen, da se najde prostor za novosti in spremembe.

Zato si bomo prizadevali, da bo zastavljena vizija postala del življenja šole, učencev, učiteljev, staršev in lokalne skupnosti. Menimo, da organizacija svoje bistvo črpa iz zaposlenih na šoli, zato je pomembno, da je v kolektivu prijetno vzdušje. Da lahko zaživi v vsej svoji veličini, mora biti sestavljena celota – zaposlenih, učencev, staršev in lokalne skupnosti.

Vzpodbujali bomo zdrav telesni in duševni razvoj učencev, ustvarjali prijetno delovno okolje, v kakršnega vsi radi prihajamo ter se v njem dobro počutimo, upoštevali demokratičnost in enakopravnost vsakega posameznika. Prav tako si bomo s pomočjo sodelavcev prizadevali  za doseganje vrednot, kot so: pripadnost, odkritost, spoštovanje, red in disciplina ter sodelovanje.

V pouk bomo uvajali sodobne učne metode in oblike, saj nov čas zahteva nove pristope. Menimo, da se je treba prilagajati situaciji, novim razmeram, novim generacijam, novim izzivom.

Ravnatelj: mag. Robert Murko

Elektronska pošta

Katalog informacij javnega značaja

Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022

Pravila šolskega reda

Kratka pravila obnašanja in ravnanja

Vzgojni načrt

Načrt šolskih poti

Akt o ustanovitvi

Obvestilo staršem

Pravila za podeljevanje pohval in priznanj

Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov

Poslovnik o delu Sveta zavoda Osnovne šole Videm

Dostopnost