Skoči na glavno vsebino

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 3. VIO ZA ŠOLSKO LETO 2024-2025

Spoštovani starši, učenke, učenci!

Od 17. 4. do 26. 4. 2024 bomo zbirali prijave na OBVEZNE IZBIRNE PREDMETE za šolsko leto 2024-2025.

Kaj so obvezni izbirni predmeti?

Predmetnik osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi obvezne izbirne predmete. Obvezni izbirni predmeti so sestavni del predmetnika in so enakovredni vsem ostalim predmetom.

So priložnost, da učenci z lastno izbiro predmetov razvijajo svoja močna področja  ter se pri izbranih predmetih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen obvezni izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega izobraževanja v srednji šoli.

Kaj učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

  • v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
  • v primeru, da se v soglasju s starši učenec odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oziroma 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Izbirni predmeti se delijo na triletne, enoletne in enoletne, vezane na razred. Za predmete, ki so enoletni, se učenec ne more odločiti dvakrat. Če ga obiskuje v 7. razredu, ga v 8. in 9. razredu ne more izbrati.

Potek pouka obveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje

Obisk pouka obveznih izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Če je učenec izbral tri obvezne izbirne predmete, bodo ocenjeni vsi trije in bodo ocene vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi obvezne izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

Število obveznih izbirnih predmetov

Naša šola za šolsko leto 2024-2025 ponuja veliko število obveznih  izbirnih predmetov. V 3. VIO ponujamo več izbirnih predmetov, od katerih jih bomo, glede na število učencev na matični šoli, lahko izvajali 18. Izvajali bomo predmete, ki bodo prejeli največ prijav. Njihov podrobnejši opis najdete v Vodniku po obveznih izbirnih predmetih.

Postopek izbora izbirnih predmetov

Predmeti, ki jih naša šola ponuja v šolskem letu 2024-2025, so predstavljeni v Vodniku po obveznih izbirnih predmetih. Predstavitve so narejene za vsak razred posebej. Za krajšo predstavitev kliknete na predmet, ki vas zanima, vsak predmet pa je še podrobno predstavljen z učnim načrtom.

Med njimi naj učenec po temeljitem premisleku izbere tiste, ki izražajo njegov interes, sposobnosti in bodočo poklicno usmerjenost. 

Namen izbirnih predmetov je, da učenci z njimi izkažejo svoje želje, motive in potenciale.

Prijavo na obvezne izbirne predmete boste izvedli preko starševskega eAsistenta.

Podrobnosti prijave so napisane na prijavi za obvezne izbirne predmete.

Učenec mora v prijavi razvrstiti več predmetov (vsaj 6), za primer, če se izbirni predmeti, za katerega se je najprej odločil, zaradi premajhnega števila prijav ne bi izvajal.

Prijave na obvezne izbirne predmete bodo potekale od 17. 4. do 26.4. 2024.

Za učence, ki obiskujejo glasbeno šolo

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih (OIP) v obsegu 1 ali 2 ur tedensko. Starši posredujete šoli ob prijavi na OIP Prošnjo za oprostitev sodelovanja pri OIP in kasneje priložite potrdilo o vpisu. Povezava je spodaj. V njej navedite, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujete potrdilo o vpisu najkasneje do 31. avgusta.

VLOGA:

Vloga za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov.docx

Vloga za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov.pdf

Zamenjava obveznega izbirnega predmeta

Učenci se v skupine obveznih izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta.

Do 30. septembra 2024 lahko učenci obvezni izbirni predmet zamenjate, vendar le pod pogojem, da je pri predmetu, kamor želite, še prostor in da se urnik predmeta sklada z urnikom učenca. Pri zamenjavi izpolnite vlogo za prepis, ki jo dobite pri svetovalni službi (potreben je predhodni individualni pogovor z učitelji) in jo po izpolnitvi vrnete razredniku. Po tem datumu prestopi niso več možni.

VODNIK PO OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (7. razred)

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (8. razred)

PONUDBA OI PREDMETOV V 3.VIO (9. razred)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost